Voorwaarden

Algemeen

Voorwaarden (versie 17 sept 2019)

Zaak van de fiets is een website in eigendom van Foets e-bike verhuur, gevestigd in Bergen NH. Foets is leverancier. De voorwaarden en garanties hebben betrekking op de e-bike en de batterij. Bij accessoires kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De intentie die Foets heeft is het gebruik maken van het gunstige fiscale klimaat om een e-bike door de klant (werkgever) aan werknemer ter beschikking te stellen. De e-bike wordt ingezet voor woon-/werkverkeer, recreatie en/of vervoer tussen werkvestigingen. Indien een klant wenst af te wijken van deze intentie dient dit bij de aanvraag aangegeven te worden en expliciet akkoord in de overeenkomst benoemd te worden.

Voorwaarden Koop

In geval van koop is de koper de rechthebbende op service en garantie. We gaan er van uit dat de gebruiker/bezitter van de e-bike (meestal de werknemer van de koper) goedkeuring heeft om namens de koper op te treden als het gaat om service, onderhoud en/of reparatie van de e-bike. We spreken hierna over de koper maar hier kan de koper ook gebruiker lezen als dit een ander persoon is. Op alle onderdelen van de e-bike met uitzondering van de batterij(en) geldt 5 jaar garantie. Op de batterij geldt een garantie van 2 jaar tenzij anders overeengekomen. Garantie wordt gegeven in het geval het gegarandeerde niet voldoet aan de verwachting die u als koper/bezitter/gebruiker logischerwijs mag verwachten. In het geval de koper garantie inroept wordt zo snel mogelijk met een maximum van 24 uur de garantiefiets opgehaald en tijdelijk vervangen met een Flyer e-bike van maximaal 3 jaar oud en dezelfde maat.

Voorwaarden Service overeenkomst

De service-overeenkomst wordt aangeboden bij koop e-bikes van maximaal 4 jaar oud. Afnemers van de serviceovereenkomst betalen een vast bedrag per jaar en krijgen hiervoor:– Nieuwe ketting, remblokken, banden (2 jaarlijks) – Bij defect of schade: Tijdens reparatie tijdelijke vervanging binnen 24 uur door een Flyer e-bike met dezelfde maat – Reparaties tegen materiaalkosten
Klant verklaart de e-bike te gebruiken op normale wijze (op de verharde weg, op fietspaden, bij fietssnelheden (de e-bike mag niet worden opgevoerd en er mag niet sneller dan 30 KM/u mee worden gereden).
* Foets behoudt zich het recht voor om de serviceovereenkomst tussentijds te ontbinden als het type gebruik (bv koerierswerk, maaltijdbezorging) van de e-bike leidt tot onevenredig veel reparaties.

Voorwaarden Operational lease

Bij operational lease wordt een e-bike ter beschikking gesteld gedurende een vooraf bepaalde periode. Tijdens deze periode wordt maandelijks vooraf het leasebedrag voldaan. De klant krijgt gedurende de periode een Flyer e-bike ter beschikking. Na afloop van de periode verzorgt de klant in overleg met Foets overdracht van de e-bike aan Foets binnen uiterlijk 1 week na afloop van de leaseperiode. Indien dit niet gebeurt neemt klant de e-bike af van Foets tegen een prijs van 50% van de winkelverkoopwaarde van de e-bike op het moment van aangaan van de operational lease overeenkomst en machtigt Foets om dit bedrag te incasseren van de bankrekening van klant.
– Klant wordt geacht de fiets te verzekeren tegen diefstal
– Bij schade/reparatie/diefstal wordt binnen 24 uur een vervangende e-bike met dezelfde maat van Flyer ter beschikking gesteld aan de klant.
– Klant geeft storingen of afwijkend gedrag van de e-bike door aan Foets en maakt afspraken voor onderhoud en/of reparaties
Schades komen voor rekening van de klant in die zin:
Arbeidsloon wordt niet berekend
– Voorrijkosten worden niet berekend
– Materiaalkosten (Vervanging uitsluitend met originele onderdelen) wordt aan klant doorberekend
– Onderhoud (vervangen van de ketting, remblokjes en banden) wordt zonder kosten verzorgd door Foets (max 1 keer per jaar).

Voortijdse beëindiging van de leaseovereenkomst is altijd mogelijk; de contractpartij betaalt 10% van de resterende leasebedragen als afkoopsom. De e-bike wordt op afspraak opgehaald na ontvangst van de afkoopsom.

Klant neemt de aansprakelijkheid voor het gebruik van de e-bike op zich in de wetenschap dat het gebruik ervan op de openbare weg risico’s met zich meebrengt. Foets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die ontstaan door/tijdens het gebruik van de e-bike.

* Foets behoudt zich het recht voor om een operational lease aanvraag te weigeren dan wel tussentijds te ontbinden, bijv. als het type gebruik van de e-bike naar verwachting leidt tot onevenredig veel reparaties.